10308. - Έπιστολή περί τοΰ τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός τών εις τήν Ελλάδα 'Ιεραποστόλων τής Βιβλικής Εταιρίας (τών κοινώς λεγομένων Αμερικανών), εκ τών πράξεων και εκ τών βιβλίων των άποδεικνυόμενος. Έν Σμύρνη 1836. Εις - . Πρβλ. αριθ. 2645 και 2646. ΒτΣ 49. -*

Επιστολή περί του τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινώς λεγομένων Αμερικανών),

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Επιστολή περί του τις ο υποκεκρυμμένος σκοπός των εις την Ελλάδα Ιεραποστόλων της Βιβλικής Εταιρίας (των κοινώς λεγομένων Αμερικανών),