10306. - Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή, Παραινετική προς τους απανταχού 'Ορθοδόξους εις αποφυγήν τών έπιπολαζουσών έτεροδιδασκαλιών, Έκ- δο&εΐσα και διακηρυχί^εϊσα παρά τοϋ Παναγιωτάτου και Θειοτάτου Οικουμενικού Πα- τριάρχου Κυρίου Γρ^γορέοο ζ"' και τής περί αυτόν Συνόδου. Έν Σμύρνη 1836. Εις - . Πρβλ. αριθ. 2635. ΒτΣ 47.

Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή, Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξους εις αποφυγήν των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος εκκλησιαστική και συνοδική επιστολή, Παραινετική προς τους απανταχού Ορθοδόξους εις αποφυγήν των επιπολαζουσών ετεροδιδασκαλιών