10305. — Διατίμησις των Φαρμάκων κατ' έ'γκρισιν τοϋ Βασιλικού Ίατρικοϋ Συμβουλίου. Έν 'Αθήναις, εκ τής βασιλικής τυπογραφίας. 1836. Εις 8ον, σ. 3 ά.ά. + 32. ΕΒΕ. ΙΑΤΡ. 3018.

Διατίμησις των Φαρμάκων κατ' έγκρισιν του Βασιλικού Ιατρικού Συμβουλίου.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Διατίμησις των Φαρμάκων κατ' έγκρισιν του Βασιλικού Ιατρικού Συμβουλίου.