10303. - Δηλοποίησις. Ό Έκλαμπρότατος Ύπαρχος καί Πρόεδρος τοΰ Εγχω- ρίου Συμβουλίου τής Κερκύρας. 'Αριθ. ς·'. Εγχώριος Κανονισμός προς σύστασιν καλ-

Εγχώριος Κανονισμός

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχώριος Κανονισμός