10301. - Γραμματική Κωνσταντίνου Λασκάρεως τοΰ Βυζαντίου Περιέχουσα Πάντα τά έν ταΐς ά'χοι τοΰδε Έκδόσεσιν ευρισκόμενα. Συν τούτοις δε καί ά'λλα τινά χρήσιμα τοις πρωτοπείροις Μαι^ηταϊς Νεωστί Εκδοθείσα συν πλείστη επιμέλεια. Ένε- τίησιν. 1836. Παρά Φραγκίσκω τω Άνδρεόλα. Είς 4ον μικρόν, σ. β' -+- 158. ΒΓΡ - . -«¦
Κωνσταντίνου Λασκάρεως

Γραμματική

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Γραμματική