10300.— 'Απόστολος ήτοι Πράξεις καί Έπιστολαί τών 'Αγίων'Αποστόλων καθ' δλον το έτος έπ' Εκκλησίας άναγινωσκόμεναι, εξ αρίστων εκδόσεων της νέας Δια- θήκης επιμελώς διορθωθείς μετά προσθήκης διαφόρων 'Αποστόλων καί 'Αντιφώνων από τάς προλαβούσας εκδόσεις ελλειπόντων 'Ανατυπωθείς δε καί Δεύτερον έν Βενετία έκ της Ελληνικής Τυπογραφίας Φραγκίσκου Άνδρεώλα, διά δαπάνης Γεωργίου Δια- μαντίδου, 1836. Είς δον, σ. 350. Πρβλ. αριθ. 2449. Κατ' άνακοίνωσιν κ. Κ. Μέρτζιου, έν Βενετία. *

Απόστολος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απόστολος