10299. - ΑΙ popolo Ionio. Istruzioni pel cholera morbus del dottor A. Dacoron. Stampate con Approvazione. Corfu', nella stamperia del governo. 1836. Είς 8ον, σ. 21. Ελληνιστί και ίταλιστί. ΔΒΚα Ζ. 410.
A.Dacoron.

Istruzioni pel cholera

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Istruzioni pel cholera