10298- — Άλφαβητάριον Νέον Προς χρήσιν τών είς τα δημοτικά της Ελ- λάδος σχολεία διδασκομένων παίδων, ύπό Δ. Ίωαννοπούλου Σμυρναίου Επαρχιακού Δημοδιδασκάλου Ναυπλίας. — «Ό γραμμάτων-----γράμματα» — Έν Ναυπλίω. Έκ της τυπογραφίας Κ. Τόμπρα Κυδωνιέως και Κ. Ίωαννίδου Σμυρναίου. 1836. Είς 8ον μικρόν, σ. 70. ΕΒΕ—. -#
Δ. Ίωαννοπούλου

Αλφαβητάριον Νέον Προς χρήσιν των εις τα δημοτικά της Ελλάδος σχολεία διδασκομένων παίδων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Αλφαβητάριον Νέον Προς χρήσιν των εις τα δημοτικά της Ελλάδος σχολεία διδασκομένων παίδων