10297. - Ώδή Παναγιώτου Σούτσου. Προς την A.M. τον Βασιλέα της Ελλά- δος "Οθωνα. Κατά την 20 Μαΐου ήμέραν της αναβάσεως Του εις τον Θρόνον της 'Ελ- λάδος. Έν 'Αθήναις, εκ της Τυπογραφίας των 'Αδελφών Α. και Ν. Άγγελιδών. 1835. Εις 8ον μικρόν, α. 8. IB 103, 1728. *
Παναγιώτου Σούτσου.

Ωδή

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ωδή