10295. - Σχολβίον Εϊδικόν τοϋ εμπορίου Λόγος εκφωνηθείς εις τήν διανομήν τών βραβείων, τήν 4 Ίαννουαρίου 1835, Παρά τοΰ κ. Σ. Ρούξ, Σχολάρχου. Εις 8ον, σ. 16. Πρβλ. αριθ. 10270. ΓΒ - , ΑΧΔ - .
Σ. Ρούξ

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος