10294. — Σύνοψις Ίερας Κατηχήσεως κατ' έρωταπόκρισιν προς χρήσιν τών μα- θητών πάσης κλάσεως. Έν Σμύρνη. 'Εκ τής 'Ιωνικής Τυπογραφίας 1835. Εις &ον, σ. 52. ΒτΣ 36. *

Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως κατ' ερωταπόκρισιν προς χρήσιν των μαθητών πάσης κλάσεως.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σύνοψις Ιεράς Κατηχήσεως κατ' ερωταπόκρισιν προς χρήσιν των μαθητών πάσης κλάσεως.