10293. - 'Ομιλία Παρά τοΰ Κυρίου Ν. Βάμβα Εις τήν β' έτήσιον έξέτασιν τών μαθητών τοΰ έν Έρμουπόλει Γυμνασίου' τήν δ' τοΰ Αύγουστου 1835. Έν τη τυπογραφία Ν. Βαρότση. Εις 4ον μικρόν, σ. 7. ΒΚΧ 1291.
Ν. Βάμβα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία