10289· — Κανονισμός τοϋ Ελληνικού Μουσείου. Τής Έρμουπόλεως Σΰρου. 'Εν Έρμουπόλει, Έκ τής Τυπογραφίας Κ. Δημίδου και Γ. Α. Μελισταγοΰς. 1835. Εις 8ον, φ. 1 ά.ά. + σ. 9. IB 30, 685. *

Κανονισμός του Ελληνικού Μουσείου. Της Ερμουπόλεως Σύρου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός του Ελληνικού Μουσείου. Της Ερμουπόλεως Σύρου