10288.- Έν Έρμουπόλει Σΰρας 1835. Προς τοις έν παροικοϋντας Χίους Συμπολίται! - - - [έν τέλει:] Ή επί τοΰ συνοικισμοί των Χίων 'Επιτροπή Εις φΰλλον, σ. 2 ά.ά. ΕΒΕ Τ μ. Χφ. *

Προς τοις εν παροικούντας Χίους Συμπολίται!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τοις εν παροικούντας Χίους Συμπολίται!