10287.- Έλεγεΐον εις τήν άποθανοΰσαν πριγκιπέσσαν Λουϊζαν Καντακουζη- νήν θυγατέρα τοϋ Κυρίου Κόμητος "Αρμανσπεργ παρά Ι. Ρίζου. Elegie auf den
Ι. Ρίζου

Έλεγείον εις την αποθανούσαν πριγκιπέσσαν Λουϊζαν Καντακουζηνήν

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Έλεγείον εις την αποθανούσαν πριγκιπέσσαν Λουϊζαν Καντακουζηνήν