10284. -'Αριθμός 23,587. Μετάφρασις "Οθων Ελέω Θεοΰ Βασιλεύς τής Ελ- λάδος. Έπισυνημμένην λαμβάνει - - - - - Εις φύλλον, σ. 8. Διατάγματα τοΰ 1835, περί τοΰ συνοικισμού τών Χίων. 'Εκ τής βασιλικής τυπογραφίας. ΕΒΕ - . *

περί του συνοικισμού των Χίων

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. περί του συνοικισμού των Χίων