10282. — 'Αριθ. 3205. Προς τους παροικοΰντας εις Έρμοϋπολιν Χίους. Έρ- μοϋπολις Την 13 Ίου ν. 1835. Αι εύχαί Σας έξεπληρώθησαν-----[εντέλει σ. 1 α.ά.:] Έν απουσία τοΰ Νομάρχου ό Διευθυντής Ν. Δραγούμης, [έν σ. 2 - 3 ά.ά. ] 'Ομιλία τοϋ κυρίου Ν. Βάμβα Εις τήν περί συνοικισμού συνέλευσιν τών Χίων μετά τήν άνά- γνωσιν τών πράξεων τής επιτροπής και τοΰ Β. Διατάγματος. Τήν 16 Ιουνίου 1835. Εις φύλλον, σ. 3 ά.ά. ΕΒΕ - . *
Ν. Βάμβα

Ομιλία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ομιλία