10281.—Άρ. 244. Βασίλειον της Ελλάδος. Το Έλεγκτικόν Συνέδριον Όδη- γίαΐ προς τους υπολόγους περί κλείσεως καταστίχων εκάστης Χρήσεως και περί αποδό- σεως ενιαυσίων λογαριασμών παρ' αυτών. Εις φύλλον, σ. 4, μετά εννέα πινάκων. Του 1835. IB 53, 948. *

Οδηγίαι προς τους υπολόγους περί κλείσεως καταστίχων εκάστης Χρήσεως και περί αποδόσεως ενιαυσίων λογαριασμών παρ' αυτών.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Οδηγίαι προς τους υπολόγους περί κλείσεως καταστίχων εκάστης Χρήσεως και περί αποδόσεως ενιαυσίων λογαριασμών παρ' αυτών.