10279. - Άπλοΰν Άλφαβητάριον διά τά παιδία. — Λάβετε------- δεδοκι- μασμένον. Παροιμ. η' 10.—"Εκδοσις πέμπτη Βελτιωμένη. Έν Σμΰρντ), Έκ τής 'Αμε- ρικανής Τυπογραφίας, Διευθυνομέντ]ς παρά τοΰ Αίδεσίμου Δανιήλ Τέμπλου 1835. Εις 12ον μικρόν, σ. 132, μετ' εικόνων έν τώ κειμένω. Πρβλ. αριθ. 2340. ΑΧΛ - . *-

Απλούν Αλφαβητάριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Απλούν Αλφαβητάριον