10278-- Σάτυρα κατά τών φιλοδίκων προεστώτων τής κωμοπόλεως Κλεισούρας συντεθεΐσα μεν παρά τίνος φιλογενοΰς Πατριώτου τής αυτής κωμοπόλεως επαυξηθεΐσα δε και διά πλείσταη' περιέργων πλουτισθεϊσα παρά Κ. Γεωργίοο Λοκά έκ τής αυτής κωμοπόλεως Κλεισούρας τής Μακεδονίας ούτινος και αναλωμασι τΰποις νΰν πρώτον εξεδόθη. Έν ετει αωλδ'. Εις - . Πρβλ. Άντ. Σιγάλα, 'Από τήν πνευματικήν ζωήν τών ελλ. κοινοτήτων τής Μακεδο- νίας, τ. 1 (Θεσσαλονίκη 1939) 138. Πρβλ. Μακεδονικόν Ήμερολόγιον 1929, σ. 87. *

Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σάτυρα κατά των φιλοδίκων προεστώτων της κωμοπόλεως Κλεισούρας