10276.- Όδηγίαι τών Προξένων, [εντέλει:] Έν Ναυπλία) την 1 Ίανουα-, ρ ίου 1834. Εις φύλλον, σ. 17 + 2, μετά εξ πινάκων. ΜΙΘ - . *

Όδηγίαι των Προξένων,

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Όδηγίαι των Προξένων,