10275.-Λόγος "Εκφωνηθείς εις τον τόπον τής ανεγέρσεως τοΰ κατ' 'Αργολίδα μνημείου. Συντεθείς Ύπό Παναγίώτου Σούτσου. Βασιλεΰ !-------[κάτω :] Έν Ναυ- πλίω τή 25 Ίανοτ'αρίοτι 1834. Μφ. 0.22 χ 0.32. ΔΑΚ - . *
Παναγίώτου Σούτσου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος