10274-- Κανονισμός τής Λέσχης τοΰ Ναυπλίου Έν Ναυπλίω έκ τοΰ περί τα ιδιωτικά έργα τμήματος τής Β. τυπογραφίας. 1834. Εις 8ον μικρόν, φ. 1 ά.ά. + σ. 43. 'Ελληνιστί και γαλλιστί. Έν σ. 8-17 κατάλογος τών με- λών. ΕΒΕ-, UH.MG. 1020.2. *

Κανονισμός της Λέσχης του Ναυπλίου

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Κανονισμός της Λέσχης του Ναυπλίου