10273·- Ή μικρή Άνετα. "Ητοι Διάλογος μεταξύ τοΰ Κυρίου Νικολάου και τής μικρής Άνέτας. Έν Φιλαδέλφεια Τών 'Ηνωμένων Επαρχείων τής'Αμερικής. 1834. Εις 8ον μικρόν, σ. 30, μετ' εικόνων έν τφ κειμένω. ΑΧΔ - . *

Η μικρή Ανέτα.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η μικρή Ανέτα.