10270. — Σχολείον 'Ιδιάζον είς Έμπόριον. Εσωτερική διάταξις τοΰ καταστή- ματος. Προηγουμένη ν έ'χουσα και δήλωσιν περί τής καταστάσεως τοΰ σχολείου τούτου. Και περί τοΰ τρόπου τής έν αύτώ διδασκαλίας. Παρά τοΰ κ. Σίμωνος Ρο»ς Μέλους πολλών ΦιλοΓογικών Εταιρειών, και Άρχηγοΰ τοΰ Σχολείου. Σμύρνη έν τη Ελληνική. Τυπογραφία MDCCCXXXIII. 1833. Εις U'ov, φ. 2 ά.ά. + σ. 24. ΕΒΕ—. *

Σχολείον Ιδιάζον είς Εμπόριον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Σχολείον Ιδιάζον είς Εμπόριον