10269· - Πρόγραμμα. Ό Βασιλεύς, αί ΈθνικαΙ Έλευθερίαι-----[κάτω :] Έν Ναυπλίφ, την 31 Δεκεμβρίου 1833 Ό υπεύθυνος Συντάκτης Χ. Μιχαλόπουλος. Μφ. 0.29x0.45. "Ελληνιστί και γαλλιστί: Άγγέλλει τήν εκδοσιν της έφημ. Ό Σωτήρ, δι- γλώσσου, δις της εβδομάδος, άπό 10 'Ιαν. 1844. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. -*
Χ. Μιχαλόπουλος.

Πρόγραμμα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πρόγραμμα