10268. - Πανόραμα της Ελλάδος, ή συλλογή ποικίλων ποιημαιίων, υπό Αλέξανδρου Σούτσου. Μέρος Δεύτερον. Έν Ναυπλίφ, έκ της βασιλικής τυπογραφίας διευθυνομένης υπό Γ. Άποστολίδου Κοσμητοΰ. 1833. Εις δον μικρόν, α. δ'+ 100. Πρβλ. αριθ. 2302. Τό ύ.τ' αριθ. 2514 είναι πιστή άνατυπωσις τοΰ παρόντος. ΓΕΝ - . *
Αλέξανδρου Σούτσου

Πανόραμα της Ελλάδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Πανόραμα της Ελλάδος