10266· - Ό Βοσκός της 'Αργολίδος χαίρων τον έρχομόν τοΰ βασιλέως μας "Οθωνος. Της αυγής ό "Ηλιος λάμπει και τά κύματα χρυσώνει-----[κάτω :] (Ποιημά- των τοΰ Αλέξανδρου Σούτζου). Μφ. 0.39 Χ 0.29. "Ανευ χρονολογίας, άλλα τοΰ 1833. Πρβλ. αριθ. 10267. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. -8-
Αλέξανδρου Σούτζου | Παναγιώτου Σούτσου

Ο Βοσκός της Αργολίδος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Βοσκός της Αργολίδος