10265-- Λόγος Εκφωνηθείς παρά τοΰ Κυρίου Γ. Τερτσέτου διδασ[κ]άλου της 'Ιστορίας εις την εναρξιν τών εξετάσεων τοΰ Κ.Π. Σχολείου. 1833, 27 'Οκτωβρίου, [έν τέλει:] Έκ της τυπογραφίας Α. Άγγελίδου. Εις 16ον, σ. 14. UH.MG. 1238.3.3, ΑΧΔ-. -*
Γ. Τερτσέτου

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος