10263. - 'Ιστορία, τού Πατριάρχου 'Ιωσήφ, μετά αρμοδίων τινών σκέψεων Εις χρήσιν τών σχολείων της Ελλάδος. Έν Μελίτη, Έκ της 'Αμερικανής Τυπογρα- φίας. 1833 Εις 12ον, σ. 60. ΜΙΘ - , Βιβλιοθήκη κ. Λευτέρη Μπέρτ, έν Κ)πόλει. -*
Πατριάρχου 'Ιωσήφ

Ιστορία

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία