10262. - 'Ιστορία της Ελένης, Κυριακού σχολείου κόρης. Μελίτη, από τό τυ- πογραφεΐον της εν Λονδίνφ Άποστολ. Εταιρείας, 1833 Εις 32ον, σ. 86. UH. MG. 1252. 1 -Η·

Ιστορία της Ελένης

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ιστορία της Ελένης