10260. - Εγκύκλιος. Χριστιανοί της Κρήτης! Ό ένας από ημάς, επέστρεψε πάλιν εις τον τόπον σας-----[κάτω:] Έν Χανίοις, τήν 26 ΣεΜπτεβρίου 1833. Ό Ναύαρχος τής Αιγύπτου 'Οσμάν Ν. Πασσάς. Ό Σερασκέρης της Κρήτη; Μουσταφά Πασσάς. Μφ. 0.25x0.34. Σχετική προς τήν «σΰναξιν εις ταΐς Μουρνιαΐς». Πρβλ. Κ. Κριτοβουλίδου, 'Απομνημονεύματα, σ. 583 έπ. ΓΑΚρ. 388. *
ΜουσταφάΠασσάς

Χριστιανοί της Κρήτης! Ο ένας από ημάς, επέστρεψε πάλιν εις τον τόπον σας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Χριστιανοί της Κρήτης! Ο ένας από ημάς, επέστρεψε πάλιν εις τον τόπον σας