10259. - 'Εγκύκλιος. Ό Σερασκέρης πάσης Κρήτης, Προς τους Χριστιανούς της Νήσου ταύτης. Σας εσωκλείω ίσον άπαράλλακτον με την διαταγήν, δπου έστειλα εις τους συναγμένους εις ταΐς Μουρνιαΐς, εις το όποιον πρέπει να δώσετε δλην την πίστην----[κάτω:]. Έν Χανίοις, την 11 Σεπιεμβρίου 1833.Ό Σερασκέρης Μουσταφά Πασσάς. Μφ. 0.27 χ 0.42. Περιέχει εξ δρους διά τήν συνθηκολόγησιν τών επαναστατών της Κρήτης. *
ΜουσταφάΠασσάς.

Εγκύκλιος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγκύκλιος