10257. - Δοκίμιον Εθνικής Ποιήσεως Τό Φίλημα Έν Ναυπλία 1833 Έκ τής Τυπογραφίας Έμ. "Αντωνιάδου. Εις 32ον, φ. 1 ά.ά. + σ. 29. Τοϋ Γ. Τερτσέτη, έπ'ι τή άφίξει τοϋ "Οθωνος. - "Αρχ. «'Ελλάδα μου πατρίδα - - - » ΑΧΔ - .
Γ. Τερτσέτη

Το Φίλημα

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Το Φίλημα