10256. - Βίος 'Αδαμαντίου Κοραή. Συγγράφεις παρά τοϋ ιδίου εις τον όποιον έπροστέθη ή είκών και τό πανομοιοτυπον Της υπ' αύτοΰ συντεθείσης επιταφίου επιγραφής. Φιλοτιμώ δαπάνη τών ομογενών. Έν Παρισίοις, έκ τής τυπογραφίας Κ. Έβεράρτου. 1833. Είς 8ον, φ. 2 ά.ά. + σ. 5-31. Τό αυτό κείμενον τοϋ ύπ' αριθ. 2258 φυλλαδίου, άλλα κατ* άλλην στοιχειοθέτησα* ΕΒΕ. Β.Ε.Ι. 616. *

Βίος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Βίος