10255. - Ψήφ. Ε' Ή Ε' Εθνική τών Ελλήνων Συνέλευσις. Μφ. 0.42 Χ 0.53. Τό αύιό κείμενον προς τό ευθύς ανωτέρω, σύν τη προσθήκη τών ονομά- των τών πληρεξουσίων. - ΓΕΝ - . *

Ψήφ. Ε' Ή Ε' Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψήφ. Ε' Ή Ε' Εθνική των Ελλήνων Συνέλευσις.