10254. - Ψήφ. Ε' Ή Ε' Εθνική τών Ελλήνων Συνέλευσις. Μφ. 0.21 χ 0.29. Έν Ναυπλίω, την 10 'Ιανουαρίου 1832. Περί τού κινήματος τών Ίω. Κω- λέττη, Κάτση Μαγγίνα και Τσανετάκη Γρηγοράκη. ΓΕΝ-. *

Περί του κινήματος των Ίω. Κωλέττη, Κάτση Μαγγίνα και Τσανετάκη Γρηγοράκη

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί του κινήματος των Ίω. Κωλέττη, Κάτση Μαγγίνα και Τσανετάκη Γρηγοράκη