10253.-Προς τον συνθέτην και Έκδότην τοΰ δευτέρου διαλόγου Γ. Παντα- ζίδην. Τυπωθέν έν Φλα>ρεντία [έν τέλει:] τη ια' δεκεμβρίου αωλβ'. Εις 8ον, σ. 34. Πρβλ. αριθ. 2131. Βρετός γ', Β' 984. Συντάκτης, κατά Βρετόν, ό Βριάρος Καποδίστριας. Πρβλ. αριθ. 2134. *
ΒριάροςΚαποδίστριας.

Προς τον συνθέτην καιΕκδότην του δευτέρου διαλόγου Γ. Πανταζίδην.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προς τον συνθέτην καιΕκδότην του δευτέρου διαλόγου Γ. Πανταζίδην.