10251. - Θεωρίαι τινές μεταφυσικά! κατά Τεμμάχια εκδιδόμενοι. Εις 8ον μικρόν, σ. 17-32. Έν σ. 17: Θεωρίαι Μεταφυσικαί Τεμμάχιον Β'. 1832 'Οκτω- βρίου 25 έν Σμύρνη. ΑΧΔ - . *

Θεωρίαι τινές μεταφυσικά! κατά Τεμμάχια εκδιδόμενοι.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Θεωρίαι τινές μεταφυσικά! κατά Τεμμάχια εκδιδόμενοι.