10249· - Ευσεβείς Κύριοι. Ναί, ουδείς μακάριος νά κληθή δύναται,-------- Εις 8ον, σ. 8. "Ανευ τόπου και χρονολογίας, άλλ' έν Κέρκυρα, τώ 1832. Έν τέλει υπογρά- φει: Α.I.Π. - Νεκρολογία τοϋ δολοφονηθέντος Ίω. Αυγερινού. ΔΑΚ - . *
Α.I.Π

Ευσεβείς Κύριοι. Ναι, ουδείς μακάριος να κληθή δύναται

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ευσεβείς Κύριοι. Ναι, ουδείς μακάριος να κληθή δύναται