10247. - "Εκθεσίς τοΰ Γραμματέως τών Εκκλησιαστικών καί τής Δημοσίου Εκπαιδεύσεως προς τήν Σ.Δ' κατ' επανάληψιν Έθνικήν τών Ελλήνων Συνέλευσιν. [έν τέλει:] Έν τω Προαστείω Ναυπλίας, τη 1 Αύγουστου 1832. Είς 8ον, σ. 14. ΕΒΕ - . ·»-

Εκθεσίς του Γραμματέως των Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως προς την Σ.Δ' κατ' επανάληψιν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εκθεσίς του Γραμματέως των Εκκλησιαστικών καί της Δημοσίου Εκπαιδεύσεως προς την Σ.Δ' κατ' επανάληψιν Εθνικήν των Ελλήνων Συνέλευσιν.