10245. - Διακήρυξις τών σεβαστών συμμάχων Αυλών. Έλληνες! Τα τής νέας σας τύχης άποπερατοΰνται--------[κάτω:]. Έδημοσιεΰθη έν Ναυπλίω τήν 18 (30) Αύ- γουστου 1832. 'Υπογεγραμμένοι------- Μφ. 0.28 Χ 0.41. 'Ελληνιστί και γαλλιστί. Περί τής εκλογής τοΰ Όθωνος. Τό έλληνικόν κεί- μενον περιέχεται και έν τφ ύπ' αριθ. 2175 μφ. ΕΒΕ. Τμ. χφ. *

Περί της εκλογής του Όθωνος.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί της εκλογής του Όθωνος.