10243.-Άρ. 84. Ελληνική Πολιτεία.Ή Διοικητική Επιτροπή τής Έλλλάδος...... Μφ. 0.22 χ 0.28. Έν Ναυπλίω τή 29 Σεπτεμβρίου 1832. Περί τών καθηκόντων τών εφόρων τών διδακτικών καταστημάτων. ΓΕΝ—.

Περί των καθηκόντων των εφορωντών διδακτικών καταστημάτων.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Περί των καθηκόντων των εφορωντών διδακτικών καταστημάτων.