10242. - Άρ. 20. Ελληνική Πολιτεία. "Η Διοικητική Επιτροπή τής Ελλάδος. Θεωρούσα τήν ανάγκην-----Διατάττει Α' Πάσα νέα στρατολογία ή νεοσυλλεξία είναι απαγορευμένη είς το εξής-----Έν Ναυπλίω τήν 2 Μαΐου 1832. Μφ. 0.22 Χ 0.29. ΕΒΕ. Τμ. Χφ. *

Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος.Θεωρούσα την ανάγκην-----Διατάττει Α' Πάσα νέα στρατολογία ή νεοσυλλεξία είναι απαγορευμένη εις το εξής-

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Διοικητική Επιτροπή της Ελλάδος.Θεωρούσα την ανάγκην-----Διατάττει Α' Πάσα νέα στρατολογία ή νεοσυλλεξία είναι απαγορευμένη εις το εξής-