10240. - Ψαλτήριον η Βίβλος τών Ψαλμών, μεταφρασθεΐσα εκ τοϋ εβραϊ- κού πρωτοτύπου Έν Λόνδρα Έτυπωθη παρά Ρ. Ούάττς Δαπάνη της έν Βρεταννία και παρ' 'Αλλογενέσιν Εταιρείας της 'Ιεράς Βίβλου, έ'τει αωλα'. Είς 8ον μικρόν, φ. 2 ά.ά. + σ. 276. ΜΑΤΧ. 114. *

Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ψαλτήριον η Βίβλος των Ψαλμών