10236α· - Προκήρυξις τοϋ κατά τά Χανία συμβουλίου τοΰ Άντιβασιλέως Αι- γύπτου κτλ.! 'Οσμάν Μπέης όκτακισχιλίαυχος (Μαρουλιβάς). Ό Πρόεδρος τοΰ Συμβου- λίου Τούτου έκαμε τοιαΰτην όμιλίαν------[κάτω:] Έν Χανίοις, τή 20 Μαΐου 1831. Μφ. 0.27 χ 0.39, δίστηλον, ελληνιστί και τουρκιστί. Περί αφέσεως τοϋ χαρατσίου μέχρι και τοΰ έτους 1830, δηλ. <τών παρελθόντων χρόνο>ν τής επαναστάσεως>. ΓΑΚρ-. •Η-

Προκήρυξις του κατά τα Χανία συμβουλίου του Αντιβασιλέως Αιγύπτου κτλ.!

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Προκήρυξις του κατά τα Χανία συμβουλίου του Αντιβασιλέως Αιγύπτου κτλ.!