10233.-Ό Ψευδοκυβερνήτης τής 'Ελλάδος Αυγουστίνος Καποδίστριας από το πλοΐον της φυγής του. [κάτω :] Έκ των ποιημάτων τοΰ κυρίου Α. Σούτσου. Τιμάται λεπ. Κ). 1831. Μφ. σχήματος 8ου, έκτυπωθέν έπ'αμφοτέρων των σελίδων.
Α. Σούτσου.

Ο Ψευδοκυβερνήτης της Ελλάδος Αυγουστίνος Καποδίστριας από το πλοίον της φυγής του.

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Ο Ψευδοκυβερνήτης της Ελλάδος Αυγουστίνος Καποδίστριας από το πλοίον της φυγής του.