10228. - Λόγος εκφωνηθείς υπό τοΰ Προέδρου της Διοικητικής Επιτροπής Κυρίου Α. Α. Καποδίστρια εις την έ'ναοξιν της Έ&νικής των Ελλήνων Συνελεύσεως----- Έν "Αργεί την 7 Δεκεμβρίου 1831. [έν τέλει:] Έκ τής εν Αίγίνη Εθνικής Τυπο- γραφίας. Εις 4ον, σ. 7. 'Ελληνιστί κα'ι γαλλιστί. Πρβλ. αριθ. 2092.
Α. Α. Καποδίστρια

Λόγος

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Λόγος