10225.-Ή Συνταγματική Ρούμελη εις το έμβασμα της εις την Πελοπόννη- σον ΰπό Παναγιώτου Σούτσου. [κάτω:] (Τιμάται λεπτ. 5). Μφ. σχήματος 8ου. Τοΰ 1831. *
Παναγιώτου Σούτσου

Η Συνταγματική Ρούμελη εις το έμβασμα της εις την Πελοπόννησον

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Η Συνταγματική Ρούμελη εις το έμβασμα της εις την Πελοπόννησον