10224· - Έγχείρίδιον περί προφυλάξεως διαίτης, συμπτωμάτων, διαγνώσεως, θεραπ[ε]ίας και καθαρισμού της Θανατηφόρου Χολέρας Έν τη τυπογραφία τοϋ Κάστο- ρος τη κατά τον Γαλατάν αωλα'. 1831. Εις 16ον, φ. 1 ά.ά. + σ. 20. Έν Κωνσταντινουπόλει. ΕΒΕ—.

Εγχείρίδιον περί προφυλάξεως διαίτης, συμπτωμάτων, διαγνώσεως,θεραπ[ε]ίας και καθαρισμού της Θανατηφόρου Χολέρας

  1. Βιβλιογραφικό Λήμμα
  2. Εγχείρίδιον περί προφυλάξεως διαίτης, συμπτωμάτων, διαγνώσεως,θεραπ[ε]ίας και καθαρισμού της Θανατηφόρου Χολέρας